Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Pagsasailalim ng Katutubong Populasyon Sa Kapangyarihan ng Espanya (Pwersang Militar at Kristiyanisasyon)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang aralin ay nalaman mo ang kahalagahan ng pananampalataya para sa ating mga ninuno. Ito ang isa sa mga kontribusyon nila sa paghubog ng ating kabihasnan. Sa araling ito ay malalaman mo ang pagkakaiba ng paniniwala ng mga katutubo sa relihiyong pinalaganap ng mga Espanyol. Matutuklasan mo rin dito ang paraang ginamit ng mga Espanyol sa pananakop ng mga katutubo at sa pagbabago sa buhay ng mga Pilipino nang mapasailalim sila sa kapangyarihan ng mga Espanyol.

Nasakop ng mga Espanyol ang ating bansa sa pamamagitan ng kanilang ipinakilalang relihiyon at ginamit rin nila ang paraang militar. Matutunghayan mo sa mga araling nakapaloob dito kung paano nila ipinatutupad ito.

Ang modyul na ito ay nahahati sa dalawang aralin:

  • Aralin 1- Pwersang Militar / Divide and Rule
  • Aralin 2- Kristiyanisasyon

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang makasusuri ng mga paraan sa pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya sa pamamagitan ng Pwersang Militar/ divide and rule, at Kristiyanisasyon.

Grade 5 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Pagsasailalim ng Katutubong Populasyon Sa Kapangyarihan ng Espanya (Pwersang Militar at Kristiyanisasyon)

AP5_q2_mod2_PagsasailalimNgKatutubongPopulasyonSaKapangyarihanNgEspanyaPwersangMilitarAtKristiyanisasyon_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Pagsasailalim ng Katutubong Populasyon Sa Kapangyarihan ng Espanya (Pwersang Militar at Kristiyanisasyon)”

Leave a Comment