Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga Espanyol

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Nagsimulang magkaroon ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas noong dumating si Ferdinand Magellan sa bansa noong taong 1521. Ang pangyayaring ito ay nagbunga ng isang malaking hamon sa mga Pilipino dahil nagsimulang magka-interes ang mga Europeo sa mga bansang nasa Far East o Malayong Silangan na kinabibilangan ng bansang Pilipinas.

Sa araling ito ay malalaman mo ang paraan ng pagsakop ng mga Espanyol sa ating bansa. Mauunawaan mo rin ang iba’t ibang layunin ng pananakop nila ng mga lupain. Malalaman mo ang mga paraang ipinatupad ng dayuhang mananakop upang mapasailalim and Pilipinas sa kamay nila.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, inaasahang maipapaliwanag at mapapahalagahan mo ang mga dahilan at layunin ng pananakop ng mga Espanyol.

Ang modyul na ito ay nahahati sa mga sumusunod na aralin:

  • Aralin 1- Kayamanan: Sukatan ng Kapangyarihan
  • Aralin 2- Kristiyanismo: Sandalan ng Paniniwala
  • Aralin 3- Karangalan: Susi ng Kasikatan

Grade 5 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga Espanyol

AP5_q2_mod1_DahilanAtLayuninNgPananakopNgMgaEspanyol_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga Espanyol”

  1. isang maligayang pangtuntongsa ikalimang balita noong nasaikaapat na baitang ka napagaralan mo ang pagpapahalaga sa paambangsang pag kakailanlan at ang mga kungtribusyon ng bawat rehiyon sa paghubong ng kultura pilipino at pambansang pagunlad gamit ang mga kasanayan sa heograpiya pagunaunna sa kultura at kabuhayan sa pakikihalok sa pamamahala at pagpapahalaga at pamamahala sa mga mithiin ng pambansang pilipinas sa module na ito ay mauunawaan mo ang kahalagahan ng pagaaral ng heograpiya sa pagaaral ng kasaysayan at kabihasnas na ibatibang aspeto ng kultura pamahalaan relihiyon sining ekonomiya at maging ang hinaharap ng tao at bansa sa daigdid

    Reply
  2. isang maligayang pangtuntongsa ikalimang balita noong nasaikaapat na baitang ka napagaralan mo ang pagpapahalaga sa paambangsang pag kakailanlan at ang mga kungtribusyon ng bawat rehiyon sa paghubong ng kultura pilipino at pambansang pagunlad gamit ang mga kasanayan sa heograpiya pagunaunna sa kultura at kabuhayan sa pakikihalok sa pamamahala at pagpapahalaga at pamamahala sa mga mithiin ng pambansang pilipinas sa module na ito ay mauunawaan mo ang kahalagahan ng pagaaral ng heograpiya sa pagaaral ng kasaysayan at kabihasnas na ibatibang aspeto ng kultura pamahalaan relihiyon sining ekonomiya at maging ang hinaharap ng tao at bansa sa daigdid

    Reply

Leave a Comment