Grade 5 Health Modyul: Sex at Gender: Liyab ng Isang Adan, Eba at ng Iba pa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang bawat tao ay may magkakaiba. Ang mga pagkakaibang ito ay maaring depende sa kinabibilangang pamayanan ng isang indibidwal base sa kultura, tradisyon at paniniwala ng naturang pamayanan. Ang mga ito ang nagdidikta kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin ng isang tao upang siya ay maging katanggap-tanggap sa mata ng lipunan. Ang mga ito rin ang humuhubog sa buong pagkatao ng isang indibidwal at ng kanyang pagkalalaki o pagka-babae.

Sa modyul na ito ikaw ay inaasahang;

1. Masasabi ang pagkakaiba ng sex at gender; at

2. Mailalahad ang mga salik na nakaiimpluwensya sa kasariang pagkakakilanlan.

Grade 5 Health Ikalawang Markahan Modyul: Sex at Gender: Liyab ng Isang Adan, Eba at ng Iba pa

Health5_Q2_Mod6_SexAtGenderLiyabNgIsangAdanEbaAtNgIbaPa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment