Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 5 Health Modyul: Pangangalaga sa Sarili ng Nagdadalaga at Nagbibinata

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, ang tama at wastong pangangalaga sa ating sarili ang kailangan. Dahil sa biglaang pagbabago na magaganap sa pagsisimulang regla para sa batang babae at ang pagtutuli para sa mga lalaki, ang tamang paraan ng pag-aalaga ang kailangan ng kanilang katawan.

Sa modyul na ito ikaw ay inaasahang:

1. Maipakikita ang mga paraan kung paano pangangasiwaan ang mga isyu at usaping pangkalusugan na may kaugnayan sa pagdadalaga at pagbibinata;

2. Maisasagawa ang wastong pangangalaga ng sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata; at

3. Matatalakay ang kahalagahan ng paghingi ng payo sa mga eksperto tungkol sa mga usaping pangkalusugan na may kaugnayan sa pagdadalaga at pagbibinata.

Grade 5 Health Ikalawang Markahan Modyul: Pangangalaga sa Sarili ng Nagdadalaga at Nagbibinata

Health5_Q2_Mod5_PangangalagaSaSariliNgNagdadalagaAtNagbibinata_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.