Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 5 Health Modyul: Mga Negatibong Epekto sa Hindi-inaasahang Pagbubuntis

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

“Tamang kaalaman ang kailangan upang maiwasan ang hindi inaasahan.” Ang kasabihang ito ay nagsasaad na nararapat na malaman ng bawat isa sa atin ang tamang proseso at tamang pag-iingat sa parte ng buhay kung saan nangyayari ang pakikipagtalik. May mga bagay na hindi napipigilan at nangyayari na lamang. Kaya naman nararapat na pagaralan at bigyang pansin ng mag-aaral na katulad mo ang ganitong mga usapin upang hindi dumating sa buhay ang mga bagay na hindi inaasahan.

Sa modyul na ito ay inaasahang:

1. Matatalakay ang mga negatibong epektong pangkalusugan ng maaga at di planadong pagbubuntis; at

2. Nasasabi ang mga paraan upang maiwasan ng maaga ang di pinaplanong pagbubuntis.

Grade 5 Health Ikalawang Markahan Modyul: Mga Negatibong Epekto sa Hindi-inaasahang Pagbubuntis

Health5_Q2_Mod4_MgaNegatibongEpektoSaHindiInaasahangPagbubuntis_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.