Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 5 Health Modyul: Gampaning Pangkasarian: Paano ka ba dapat?

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagkahubog ng bawat katangian ng babae at lalaki ay napagtitibay ng iba’t ibang salik ng lipunan kagaya ng pamilya, medya, relihiyon, at paaralan.

Ang kasarian ng lalaki at babae ay isang bagay na nagdidikta kung ano ang kanilang tungkulin na kailangan gampanan sa isang lipunan na maaaring magbago depende sa kung papaano nito naapektuhan ng mga nasambit na salik.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Masasabi kung papaano napagtitibay ng pamilya, medya, relihiyon, paaralan at lipunan ang gampaning pangkasarian; aat

2. Makapagbibigay ng mga halimbawa kung papaano nagbabago ang gampaning pang-kasarian ng lalaki at babae.

Grade 5 Health Ikalawang Markahan Modyul: Gampaning Pangkasarian: Paano ka ba dapat?

Health5_Q2_Mod7_GampaningPangkasarianPaanoKaBaDapat_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.