Grade 5 Health Modyul: Pag-iwas at Pagkontrol sa Paggamit at Pag-abuso ng Gateway Drugs

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagkakaroon ng malusog at masiglang mag-anak ay isa sa mga hinahangad ng bawat pamilyang Pilipino.Ngunit hindi natin maipagkakaila na may ilan sa mga pamilyang bigo na makamtan ito dahil sa pag-aabuso sa paggamit ng mga gateway drugs ng miyembro ng mag-anak. Nararapat lamang na maimulat sila sa masamang dulot ng mga gateway drugs upang maiwasan nila ang paggamit nito habang maaga pa.

Sa modyul na ito:

1. Naipakikita ang kasiglahan ng buhay sa pamamagitan ng di paggamit ng gateway drugs.

2. Napapahalagahan ang kapakanan ng buong pamilya.

3. Nagagawa ang mga paraan upang makaiwas sa paggamit ng gateway drugs.

Grade 5 Health Ikatlong MarkahanModyul: Pag-iwas at Pagkontrol sa Paggamit at Pag-abuso ng Gateway Drugs

HEALTH5-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment