Grade 5 Health Modyul: Malusog na Pamumuhay sa Hindi Paggamit ng Gateway Drugs

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang gateway drugs ay isa sa mga kinahihiligan ng mga tao na madalas gamitin. Hindi nila alintana ang masamang epekto nito. Sa patuloy na paggamit ng gateway drugs maaaring maging sanhi ito ng pagka-adik na hindi namamalayan ng gumagamit nito. Kaya mabisang malaman natin ang malalim na pag-aaral at pangunawa ukol sa gateway drugs upang mas mapangalagaan natin ang ating katawanmaging ang mga taong nasa paligid natin at kasa-kasama araw-araw.

Iwasan at iwaksi na ang mga gawaing nakasanayang gawin kung ito naman ay nakakasira sa ating katawan. Magkaroon ng disiplina sa sarili at suriin ang mga pagkaing dapat ihain sa hapagkainan. Iwasan gumamit ng mga produktong may caffeine, alkohol at tobako sapagkat nalalaman na naten ang masasamang epekto nito sa ating kalusugan Kinakailangang matutong magdesisyon ng tama at di nagpapadala sa mga sinasabi ng iba o mga kaibigan, kabarkada. Mahalaga din na magkaroon palagi na pakikipagusap kumunikasyon sa bawat miyembro ng pamilya upang malaman ang kalagayan ng bawat isa.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan:

  • Naipakikita ang kasiglahan ng buhay sa pamamagitan ng di paggamit ng gateway drugs.

Grade 5 Health Ikatlong Markahan Modyul: Malusog na Pamumuhay sa Hindi Paggamit ng Gateway Drugs

HEALTH5-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment