Grade 5 Health Modyul: Pangkalahatang Epekto ng Caffeine, Nikotina at Alcohol

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang epekto ng paggamit ng caffeine, nikotina at alkohol ay nakakasira sa kalusugan ng isang tao maaari rin itong maging sanhi ng malubhang sakit o kalaunan ay kamatayan. Ang alkohol ay kailangan ng katawan pero ang tamang alkohol na kailangan ng katawan ay nakukuha sa gulay at prutas.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan:

  • naipapaliwanag ang konsepto ng gateway drugs.
  • nailalarawan ang pangkalahatang epekto ng paggamit ng caffeine, tabako at alkohol.
  • napapag-aralan ang paggamit at pag-abuso ng caffeine, tabako at alkohol na may negatibong epekto sa sariling kalusugan, pamilya at komunidad.
  • naipapakita ang pagiging malusog sa hindi paggamit ng gateway drugs.

Grade 5 Health Ikatlong Markahan Modyul: Pangkalahatang Epekto ng Caffeine, Nikotina at Alcohol

HEALTH5-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment