Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Modyul: “Hayop Mo, Alagaan Mo!

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Nais mo bang mag-alaga ng mga hayop? Gusto mo bang kumita? Ano-ano ba ang mga produkto na iyong makukuha at pakinabang sa mga ito?

May mga piling hayop na kadalasang inaalagaan sa bahay. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang kapaki-pakinabang na gawain. Maraming produkto ang makukuha mula sa mga alagang hayop. Hindi lamang ito isang libangan bagkos isang magandang pagkakitaan.

Sa modyul na ito, matutukoy mo ang mga hayop na maaaaring alagaan at pagkakitaan sa iyong sariling tahanan o komunidad.

Halina at alamin!

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Ikalawang Markahan Modyul: “Hayop Mo, Alagaan Mo!

EPP5_Agri_mod5_HayopMoAlagaanMo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment