Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Modyul: “Kailangan Mo, Itala Mo!”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Tungkol saan ang Modyul na ito?

Mahilig ba kayo sa hayop? Anong uri ng hayop ang gusto ninyong alagaan at pagkakakitaan? Mapaparami ba natin ang produksyon kung hindi maayos ang tirahan nito? Ano-ano ang mga hakbang o mga gawain para umpisahan ang pagaalaga ng mga hayop?

Sa modyul na ito ay inaasahang makagagawa ka ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang makapagsimula sa pag-aalaga ng hayop o isda.

Pamantayan sa Pagkatuto

  • Nakagagawa ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang makapagsimula sa pag-aalaga ng hayop o isda.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Ikalawang Markahan Modyul: “Kailangan Mo, Itala Mo!”

EPP5_Agri_mod6_KailanganMoItalaMo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment