Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Modyul: “Mga Hayop Ko, Aalagaan Ko!”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Para maintindihang mabuti ang modyul na ito, kailangan mong gawin ang mga sumusunod:

1. Magsimula sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawa sa Paunang Salita.

2. Alamin kung ano ang nalalaman mo sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan mula sa Subukin, pagkatapos suriin ang iyong sagot laban sa Gabay sa Pagwawasto. Kung nakakuha ka ng 99 hanggang 100% ng mga aytem nang tama, maaaring magpatuloy sa susunod na aralin. Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang dumaan sa aralin dahil alam mo na kung ano ang tungkol dito. Kung nabigo kang makakuha ng 99 hanggang 100% nang tama, ulitin ang aralin at suriin muli lalo na ang mga aytem na nabigo mong makuha.

3. Gawin ang kinakailangang Gawain sa Pagkatuto. Nagsisimula sila sa isa o higit pang impormasyong pahina. Ang isang pahina ng impormasyon ay naglalaman ng mga mahalagang tala o pangunahing impormasyon na kailangan mong malaman.

Matapos basahin ang pahina ng impormasyon, subukan kung gaano kalawak ang iyong natutunan sa pamamagitan ng pagsuri sa sarili. Sumangguni sa Gabay sa Pagwawasto para sa tamang sagot. Huwag magatubiling balikan ang pahina ng impormasyon kapag hindi mo nakuha nang tama ang lahat ng mga aytem sa pagsubok. Titiyakin nito ang iyong kasanayan sa pangunahing impormasyon.

4. Ipakita ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pagsagawa sa mga gawain.

5. Dapat mong ilapat ang iyong mga natutunan sa iba pang mga gawain o sa totoong sitwasyon sa buhay.

Sa pamamagitan ng modyul na ito, matutulungan ka upang maipaliwanag ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Dapat tandaan, ang alagang hayop sa tahanan ay maituturing na isang magandang kasama sa bahay.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Ikalawang Markahan Modyul: “Mga Hayop Ko, Aalagaan Ko!”

EPP5_Agri_mod4_MgaHayopKoAalagaanKo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment