Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pakikiisa sa Pagdarasal para sa Kabutihan ng Lahat

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ngayong panahon ng pandemya, nararanasan ng mga tao ang mga kakaibang pagsubok na kinakailangan niyang malampasan. Sa pagharap sa mga pagsubok na ito, ang pagdarasal na itinuturing na isa sa mga tao para mabawasan ang nadaramang kahirapan. Ang pagkakaisa at sama–samang pagdarasal ay isa sa mga magagandang kaugaliang Pilipino na ginagawa upang makaiwas sa kahit na anong sakuna o pandemyang kinakaharap tulad ng COVID-19.

Ang sumusunod na mga layunin ay tatalakayin sa modyul na ito:

Nakapagpapakita nang tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayanan.

  • pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat;
  • pagkalinga at pagtulong sa kapwa.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Pakikiisa sa Pagdarasal para sa Kabutihan ng Lahat

ESP5-Q4-MOD2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment