Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagkalinga at Pagtulong sa Kapwa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagiging matulungin ay isang magandang asal na madalas nating nakikita sa ating pamilya at sa pamayanan. Mahalaga ang pagiging isang matulunging mamamayan upang malagpasan nang bawat isa ang bawat pagsubok na kinakaharap tulad ng krisis na dulot ng pandemya gaya ng COVID-19.

Sa modyul na ito, tatalakayin ang kahalagahan ng pagiging matulungin at ang mga pamamaraan upang maisabuhay ito. Ang sumusunod ay ang layunin ng aralin:

1. Nakapagpapakita nang tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pagkalinga at pagtulong sa kapwa.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Pagkalinga at Pagtulong sa Kapwa

ESP5-Q4-MOD3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment