Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagpapasalamat sa Diyos

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sadya nga bang mahiwaga ang buhay ng tao? Ang katanungang ito ay nakatatak sa puso at isipan ng bawat tao dahil sa mga pangyayaring mahirap ipaliwanag sa ating paligid. Katulad halimbawa ng biglaang pagdating ng Covid 19 na sa isang iglap ay nakapagpabago sa buhay ng bawat isa. Ating natunghayan na sa kabila ng ating nararanasan, lahat tayo ay sa Diyos nananalangin. Sumasambit ng pasasalamat sa lahat ng mga natatanggap na biyaya at tulong tulad ng ayuda para malampasan ang kahirapan dulot ng pandemya. Sa kabila ng napakaraming pagsubok at hirap na ating kinakaharap tulad ng mawalan ng hanapbuhay at mawalan ng minamahal o miyembro ng pamilya ngunit hindi maikakatuwa na tayong lahat ay tumatalima at nagpapasalamat pa rin sa Diyos.

Ang mga pamamaraan sa pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos ay maaaring nakikilala sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa at pangangalaga sa Inang Kalikasan dahil ang taong tunay na nagpapasalamat sa Diyos ay may pagpapahalaga sa lahat ng may buhay para sa ikabubuti ng komunidad, ng buong bansa, at ng sanlibutan. Ang pagpapakita ng pagmamalasakit sa kalagayan ng iba, at pagbibigay pag-asa sa kapwa nang may pagkalinga at pagmamahal, pagrespetong ipinakikita natin sa kapwa ay isang mahalagang pagpapatunay ng pagpapasalamat sa Diyos.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Nakapagpapakita ng iba’t ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos.
  • Nakikilala ang mga gawaing nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos.
  • Nakasusulat ng maikling panalangin ng pasasalamat sa Diyos.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Pagpapasalamat sa Diyos

ESP5-Q4-MOD4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment