Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagmamahal sa Kapwa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isa sa mga mahahalagang turo mula pa noong tayo ay mga bata ay “Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili”. Sa papaanong paraan nga ba natin maipapakita ang pagmamahal sa ating kapwa? Ang mga tao ay may iba’t ibang pananampalataya at paniniwala ngunit iisa lamang ang katuturan ng lahat ng ito, “mahalin ang kapwa”.

Ang mabuting pakikipagkapwa ay isang ugaling makikita sa mga Pilipino. Ito ang kaugaliang ating nakita, naramdaman, at naipamahagi mula noon hanggang ngayon.

Ang pagmamahal sa kapwa ay naipapamalas sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan, pagtulong sa mga nangangailangan, pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad, at pagpapakita ng paggalang sa lahat ng tao.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1. Nakapagpapakita nang tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng:

a. pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayanan.

b. pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat.

c. pagkalinga at pagtulong sa kapwa.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Pagmamahal sa Kapwa

ESP5-Q4-MOD1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.