Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Arts Modyul: Paggawa ng Paper Beads

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang mga paper beads ay likhang-sining na ginagamitan ng mga pinulupot na papel na may iba’t ibang hugis at kulay. Ang paggawa ng paper beads ay isang mabisang paraan upang mapakinabangang muli ang mga lumang diyaryo, magasin, at makukulay na papel. Maaari itong gawing palamuti o dekorasyon sa ating tahanan at higit sa lahat maaari din itong pagkakikitaan.

Sa modyul na ito, inaasahan na makamit mo ang mga sumusunod na layunin:

1. Nakalilikha ng paper beads na may malikhaing disenyo at iba’t ibang kulay na gawa sa mga lumang magasin at makukulay na papel para sa paggawa ng kuwentas, bracelet o panabit ng ID.

2. Nakasusunod sa wastong hakbang sa paggawa ng paper beads.

3. Naipagmamalaki ang mga nabuong obrang paper beads na maaaring pagkakikitaan o gawing pangkabuhayan.

Grade 5 Arts Ikaapat na Markahan Modyul: Paggawa ng Paper Beads

ARTS5-Q4-MOD8

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.