Grade 5 Arts Modyul: Takang Papel

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang paper mache ay nagmula sa China, na nakaimbento rin sa paggawa ng papel. Ang mga Tsino sa panahon ng Dinastiyang Han ang lumilitaw na ang unang gumamit ng papier-mâché noong 200 AD, hindi nagtagal pagkatapos nilang malaman kung paano gumawa ng papel. Ginamit nila ang paraang ito upang gumawa ng mga item tulad ng mga proteksyon ng mga mandirigma sa ulo at mga seremonyal na maskara. Nakuha ng mga taga Gitnang Silangan ang sikreto ng paggawa ng papel mula sa mga bihag ng Tsino. Ito ay nakatulong sa paggawa ng mga papier mâché ng mga taga Gitnang Silangan at Africa bilang dekorasyon sa palasyo at mga ataul ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Ang sining na ito ay kalaunang ginamit na rin ng iba’t-ibang bansa sa mga karatig-kontenyente ng Asia kung saan ito nanggaling.

Sa bayan ng Paete nagsimula ang industriya ng pagtataka. Tunay na kahanga-hanga ang pamamaraan ng mga magtataka. Gumagamit sila ng ibat-ibang teknik upang maging pantay at makinis ang pang-ibabaw na papel. Karaniwang brown paper ang ginagamit nila upang hindi magkaroon ng bakat ang taka bago pintahan.

Ang pagtataka o papier mâché ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay nginuyang papel na gawa mula sa piraso ng mga papel o durog na papel na binuo sa pamamagitan ng glue, starch o pandikit.

Sa modyul na ito, tayo ay makapagpapakita sa ating kasanayan sa paggawa ng garapong gawa sa papier-mache (A5PR-IVg) at inaasahang makamit ang sumusunod na layunin:

a. Nakakasunod-sunod ng mga hakbang sa paggawa ng garapong gawa sa papier mâché.

b. Naipapakita ang mga kasanayan sa paggawa ng garapong gawa sa papier mâché.

c. Naipagmamalaki ang nabuong sining mula sa mga recycled na papel.

Grade 5 Arts Ikaapat na Markahan Modyul: Takang Papel

ARTS5-Q4-MOD7

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment