Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Arts Modyul: Kabuhayan Mula sa Sining: Paggawa ng Paper Beads

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Likas sa ating mga Pilipino ang mahilig magpapalamuti sa katawan na nauugnay sa panahon o selebrasyon. Ang mga ito ay isang pagpapatunay sa kagalingan at kalinangan sa sining ng mga katutubong Pilipino.

Kaya sa araling ito, susubukan nating gumawa ng kuwintas at pulseras na gawa sa paper beads. Ang gawaing ito ay maaari mong pagkakitaan o gamitin kung may mahalagang okasyon kang dadaluhan. Upang maipakita mo rin ang pagmamahal mo sa ating kapaligiran, gumamit ka ng materyales na recycled o mga lumang papel at magasin.

Sa aral ing ito, tayo ay makagagawa ng disenyo para sa 3-dimensiyong sining tulad ng paper beads at papier-mache at inaaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Nasunod-sunod ang mga wastong hakbang sa paggawa ng pulseras at kuwintas na yari sa paper beads.

b. Nakagagawa ng disenyo para sa 3-dimensyong sining tulad ng paper beads.

c. Naipagmamalaki ang mga likhang-sining na maaring gamiting pangkabuhayan.

Grade 5 Arts Quarter 4 Self-Learning Modyul: Kabuhayan Mula sa Sining: Paggawa ng Paper Beads

ARTS5-Q4-MOD6

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.