Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Arts Modyul: Paggawa ng Mobile Art

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Likas sa atin ang pagkamalikhain. Gumagawa tayo ng mga bagay na nakapagpapasaya sa atin. Ilan sa mga ito ay ang paggawa ng mga palamuti para sa ating tahanan. Sa tulong nito, lubusan nating naipakikita sa iba ang ating saloobin. Isa na rito ang paggawa ng mobile art.

Sa modyul na ito tayo ay makapapakita ng ating pagkamalikhain sa paggawa ng mobile art na may iba’t ibang kulay at hugis (A5PL-IVe). Tayo ay inaasahan na magagawa ang mga sumusunod:

a. Nakasusunod sa mga hakbang sa paggawa ng mobile art.

b. Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggawa ng mobile art na may iba’t ibang kulay at hugis.

c. Nabibigyang halaga ang kalikasan sa pamamagitan ng paggawa ng likhang sining gamit ang mga patapong gamit.

Grade 5 Arts Ikaapat na Markahan Modyul: Paggawa ng Mobile Art

ARTS5-Q4-MOD5

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.