Grade 5 Arts Modyul: Sining Pangkabuhayan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito na ginawa upang maging gabay ng mga mag-aaral sa pagtuklas at paglinang ng kaalaman patungkol sa larangan ng Sining. Ang pagkakasunod-sunod ng mga paksa sa modyul na ito ay batay sa ayos ng pamantayang kurso. Subalit, ang pagsasa-ayos ay binibigyang pahintulot upang mai-ayon sa aklat-aralin na gagamitin sa klase.

Pagkatapos aralin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Mailapat ang kaalaman sa paggamit ng elemento ng kulay at hugis, at panuntunan sa balance sa paggawa ng mobile, papier mache jar, at paper beads.

Grade 5 Arts Ikaapat na Markahan Modyul: Sining Pangkabuhayan

ARTS5-Q4-MOD4

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment