Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagbibigay-alam sa Kinauukulan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagmamalasakit sa kapuwa ay mahirap na gawain sapagkat nangangailangan ito ng lubos na pagmamahal hindi lamang sa sarili kundi sa kapuwa-tao. Lalo’t higit, kung ito ay kailangang ipagbigay alam sa kinauukulan sapagkat nangangailangan ng karampatang tulong dahil sa nakaambang panganib sa buhay.

Sa panahon ngayon, naglipana na ang masasamang loob sa lipunan na dahilan nang magulong pamayanan. Kung kaya, sa pamamagitan ng modyul
na ito, matutulungan kang malayo sa masasamang gawain upang mas mapabuti ang iyong buhay.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Nakapagbibigay-alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan, at iba pa, pagmamalasakit sa kapuwa na sinasaktan/kinukutya/binubully.
  • Natutukoy ang mga gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapuwa.
  • Nasasagot ang graphic organizer ng mga gawaing dapat ipagbigay alam sa kinauukulan.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Pagbibigay-alam sa Kinauukulan

ESP5_Q2_Mod2_PagbibigayAlamSaKinauukulan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment