Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Paggalang sa mga Dayuhan at Katutubo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Marami ka bang kaibigan? Paano mo sila pinahahalagahan? Ang pagkakaibigan ay nagtatagal kung may pag-uukol ng paggalang sa pamamagitan ng mabuting asal at pananalita. Ang paggalang ay naipapakita sa pagpaparaya sa ibang tao lalo na sa mabuting pakikitungo sa kanila bilang mga katutubo at mga dayuhan.

Ang bawat isa sa atin ay dapat na may kaalaman sa paggalang sa kapuwa, kaiba man ang kanilang anyo, gawi, paniniwala at kulturang kinagisnan.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

Nakapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng:

a. mabuting pagtanggap/pagtrato sa mga katutubo at mga dayuhan

b. paggalang sa natatanging kaugalian/paniniwala ng mga katutubo at dayuhang kakaiba sa kinagisnan.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Paggalang sa mga Dayuhan at Katutubo

ESP5_Q2_Mod3_PaggalangSaMgaDayuhanAtKatutubo_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.