Grade 5 Arts Modyul: Mga Kagamitan sa Paggawa ng 3 Dimensiyonal Craft

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang sining ng mga sariling palamuti ay nauugnay sa nakaraang panahon bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa. Ang mga sinaunang gintong alahas ng Pilipinas na natagpuan dantaon na ang nakalipas sa bansa ay makikita ngayon sa ayala Museum at Metroplolitan Museum. Ang mga ito ay isang pagpapatunay sa pagiging malikhain at magaling sa sining ang mga katutubong Pilipino.

Ang mga sinaunang gintong alahas ay nagpapakita nang masinsinang pagkakagawa nito. Ang ilan ay gawa sa butil-butil na ginto o di kaya’y hinabing parang hiblang maninipis. Mayroon ding mga alahas na nagpapakita ng kakayahan ng pinaghalong ukit at pagpapanday ng mga hugis sa pagdesinyo ng hikaw, pulseras at iba pang pansariling palamuti.

Ang gawaing sining sa aralin na ito ay bibigyang-diin ang kahalagahan ng muling paggamit ng mga bagay upang ito ay maging kapaki-pakinabang. Tatalakayin dito ang kaugnayan ng sining sa kabuhayan ng tao. Bibigyan halaga ang paglinang sa sariling kakayahan upang mapagyaman ang sarili at kabuhayan sa pamamagitan ng sining.

Sa modyul na ito, ating makilala ang mga kagamitan sa paglikha ng 3 dimensiyonal craft na paper bead (A5EL-IVa) at inaasahang makamit ang mga sumusunod:

1. Nakikilala ang mga kagamitan sa paglikha ng 3-dimensiyonal craft na paper beads.

2. Nakakasunod sa mga hakbang sa paggawa ng 3 dimensyonal craft na paper beads.

3. Napahahalagahan ang mga kagamitang makikita sa sariling silidaralan o pamayanan na maaaring gamitin sa paggawa ng 3 dimensyonal craft na paper beads.

Grade 5 Arts Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Kagamitan sa Paggawa ng 3 Dimensiyonal Craft

ARTS5-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment