Grade 5 Arts Modyul: Ang Gumagalaw na Sining (Mobile Art)

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang gumagalaw na sining o mobile art ay isang uri ng kinetikong iskultura na kung saan ang mga bagay ay isinasabit sa mga tali, kawad at kabilya upang
malayang makagalaw at makaikot. Ginagamit itong pandekorasyon sa mga tahanan o maging sa mga paaralan.

Ang modyul na ito ay ginawa upang makatulong sa paglinang ng iyong kaisipan na makagawa ng mga bagay na pandekorasyon at mapagkakitaan.

Pagkatapos ng araling ito, tayo ay makatukoy ng iba’t ibang techniques o pamamaraan sa paggawa ng Mobile art at inaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Natutukoy ang iba’t ibang techniques o pamamaraan sa paggawa ng Mobile art ;

b. Nakasusunod sa wastong hakbang sa paggawa ng mobile art; at

c. Nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan sa paggamit ng recycled materials para sa likhang-sining.

Grade 5 Arts Ikaapat na Markahan Modyul: Ang Gumagalaw na Sining (Mobile Art)

ARTS5-Q4-MOD2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment