Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Para sa Kagalingang Pansibiko, Makiisa Tayo!

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang aralin, nalaman mo ang kahulugan at kahalagahan ng kagalingang pansibiko. Anu-ano pa kaya ang mga gawaing pansibiko at ang kabutihang maidudulot sa ating bansa ng pagkakaroon ng kamalayan tungkol dito?

Sa modyul na ito matutukoy mo ang mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko at maipaliliwanag mo kung ano ang epekto nito sa isang pamayanan o isang indibidwal.

Malalaman mo din kung paano ka magiging kabahagi sa pagkakaroon ng kagalingang pansibiko.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pang- unawa sa pagpapahalaga sa kanyang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayang Pilipino.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay nakikilahok sa mga gawaing pansibiko na nagpapakita sa kanyang pagganap sa kanyang tungkulin bilang mamamayan ng bansa at pagsasabuhay ng kanyang karapatan.

Pamantayan sa Pagkatuto

Gabay ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Naiisa-isa ang mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko.

2. Naipaliliwanag ang mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko.

Grade 5 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Para sa Kagalingang Pansibiko, Makiisa Tayo!

AP4-Q4-MOD5

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.