Grade 4 Araling Panlipunan Modyul: “Kagalingang Pansibiko, Ating Pahalagahan”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta mahal kong mag-aaral! Sa nakaraang aralin, natukoy ang mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko at epekto nito sa isang indibidwal at maging sa pamayanan.

Sa modyul na ito, higit pa nating palalawigin ang iyong kaalaman tungkol sa kahalagahan ng mga kagalingang pansibiko.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pang-unawa sa pagpapahalaga sa kanyang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayang Pilipino.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay nakikilahok sa mga gawaing pansibiko na nagpapakita ng kanyang pagganap sa kanyang tungkulin bilang mamamayan ng bansa at pagsasabuhay ng kanyang karapatan.

Pamantayan sa Pagkatuto

Gabay ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Napapahalagahan ang kagalingang pansibiko.

Grade 4 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: “Kagalingang Pansibiko, Ating Pahalagahan”

AP4-Q4-MOD6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment