Grade 4 Araling Panlipunan Modyul: Kagalingang Pansibiko: Kailangan natin ito!

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang mga modyul, ating napag-aralan ang kahalagahan ng karapatan at tungkulin ng mga mamamayan. Nalaman mo na may mga karapatan ang bawat tao bilang pagpapahalaga sa kanilang dignidad. Natutunan mo rin na ang bawat karapatang ito ay may kaakibat na tungkulin o pananagutan. Kung gagampanan nating mabuti ang ating mga tungkulin, mas magiging payapa at matiwasay ang lipunang ating kinabibilangan.

Sa modyul na ito, pag-aaralan natin ang kahulugan ng kagalingang pansibiko at ang kahalagahan nito sa isang bansa. Susubukin natin tayahin ang ating kamalayang pansibiko sa gabay ng aralin na ito.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pang- unawa sa pagpapahalaga sa kanyang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayang Pilipino.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay nakikilahok sa mga gawaing pansibiko na nagpapakita sa kanyang pagganap sa kanyang tungkulin bilang mamamayan ng bansa at pagsasabuhay ng kanyang karapatan.

Pamantayan sa Pagkatuto

Gabay ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Naipaliliwanag ang mga gawaing lumilinang sa kagalingan pansibiko.

2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kagalingang pansibiko ng mga mamamayan.

3. Natataya ang sariling kamalayang pansibiko sa pamamagitan ng mga Gawain.

Grade 4 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Kagalingang Pansibiko: Kailangan natin ito!

AP4-Q4-MOD4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment