Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Pagtatanggol ng mga Pilipino Laban sa Kolonyalismong Espanyol

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito tatalakayin natin ang mga dahilan ng paglunsad ng pakikipagdigma o pag-aalsa ng mga katutubong pangkat laban sa mga Espanyol. Susuriin din natin ang mga naging tugon ng mga katutubong pangkat sa armadong pakikikibakang inilunsad ng mga Espanyol laban sa kanila. Bakit kaya hindi napagtagumpayang sakupin ng mga Espanyol ang mga katutubong pangkat? Nais mo bang malaman ang mga dahilan? Kung gayon, basahin at unawain mo ang kabuuan ng modyul na ito.

Pagkaraang masunod ang lahat ng gawain ay inaasahang magagawa mo na ang sumusunod:

  • Napapahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa Kolonyalismong Espanyol; at
  • Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa pagtatanggol ng mga Katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol.

Grade 5 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Pagtatanggol ng mga Pilipino Laban sa Kolonyalismong Espanyol

AP5-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

2 thoughts on “Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Pagtatanggol ng mga Pilipino Laban sa Kolonyalismong Espanyol”

Leave a Comment