Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Paraan ng Pagtugon ng mga Pilipino sa Kolonyalismong Espanyol

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa sinaunang panahon, ang mga katutubong pangkat sa Cordillera at mga Muslim sa Mindanao ay namuhay nang malaya at payapa alinsunod sa kanilang mga batas at kulturang kinagisnan. Nang dumating ang mga Espanyol sa kanilang lugar, nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang kalagayan at pamumuhay.

Pagkaraang masunod ang lahat ng gawain ay inaasahang magagawa mo na ang sumusunod:

  • Natutukoy ang mga paraan ng pananakop ng mga Espanyol sa mga katutubong pangkat;
  • Naipapaliwanag ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol; at
  • Napahahalagahan ang pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol.

Grade 5 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Paraan ng Pagtugon ng mga Pilipino sa Kolonyalismong Espanyol

AP5-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Paraan ng Pagtugon ng mga Pilipino sa Kolonyalismong Espanyol”

Leave a Comment