Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Impluwensiya ng mga Espanyol sa Kultura ng mga Pilipino

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Binago ng pananakop ng mga Espanyol ang kalagayang panlipunan ng mga Pilipino. Ilan dito ay sa aspekto ng panahanan, lipunan, at edukasyon. Nais mo bang malaman ang mga pagbabago sa lipunan sa ilalim ng panahon ng pananakop ng mga Espanyol? Kung gayon, basahin at unawain mo ang kabuuan ng modyul na ito.

Pagkaraang masunod ang lahat ng gawain ay inaasahang magagawa mo na ang sumusunod:

  • Natatalakay ang impluwensiya ng pananakop ng mga Espanyol sa kultura ng mga katutubong Pilipino;
  • Naitatala ang mga mahahalagang bagay na ipinakilala ng mga Espanyol; at
  • Napapahalagahan ang impluwensiya ng pananakop ng mga Espanyol sa kultura ng mga katutubong Pilipino.

Grade 5 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Impluwensiya ng mga Espanyol sa Kultura ng mga Pilipino

AP5-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 5 Araling Panlipunan Modyul: Impluwensiya ng mga Espanyol sa Kultura ng mga Pilipino”

Leave a Comment