Grade 5 Arts Modyul: Variations ng Paglilimbag Gamit ang Iba’t Ibang kulay

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang sining ng paglilimbag ay nagsimula sa bansang Tsina daang taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang Paglilimbag bilang pamamaraan ng pagtala ng kasaysayan ng kanilang bansa. Ginamit din nila itong paraan ng pagkukuwento gamit ang larawan. Ang paglimbag din ay pamamaraan ng paglipat ng larawang iginuhit at inukit na maaring ginawa mula sa kahoy, goma, metal at iba pa.

Lubos na kinagigiliwan ang likhang-sining lalo na at angkop ang kulay na siyang nagbibigay buhay at katingkaran sa isang obra. Ang paglilimbag ay isa sa mga pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang bakas ng isang kinulayang bagay. Ang paglilimbag na ito ay maaring isagawa gamit ang mga bagay na matatagpuan natin sa ating paligid at lapatan na kulay alinsunod sa nais nating disenyo.

Sa modyul na ito, tayo ay makalikha ng variations gamit ang iba’t ibang kulay at inaasahang makamit ang mga sumusunod:

a. Nasunod-sunod ang paraan sa paglikha ng iba’ti bang variations ng paglimbag gamit ang iba’t ibang teorya sa pagkulay;

b. Nakalilikha ng iba’t ibang variations ng paglimbag gamit ang iba’t ibang kulay;

c. Napapahalagan ang wastong kaalaman sa paglilimbag.

Grade 5 Arts Ikatlong Markahan Modyul: Variations ng Paglilimbag Gamit ang Iba’t Ibang kulay

ARTS5-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment