Grade 4 Sining Modyul: Mga Katutubong Disenyo: Paglilimbag sa Pamayanang Kultural

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang maganda at makabuluhang araw sa iyo kaibigan!

Sa paglikha ng sining, kailangan na isaalang-alang ang mga kasangkapang gagamitin. Magiging makabuluhan ang iyong likha kung ang kasangkapang gagamitin ay matatagpuan lamang sa iyong kapaligiran. Ang mga bagay sa kapaligiran ay maaring gamitin sa masining na gawain tulad ng paglilimbag. Ang paglilimbag ay isang paraan upang maipahayag ang likhang pagkamalikhain

Ang modyul na ito ay naglalaman at tumatalakay sa paglimbag ng Relief Prints gamit ang mga bagay na matatagpuan sa sariling lugar at pagtatanghal ng mga obra (exhibit) sa Hantungang Gawain (culminating activity).

Matapos mong pag-aralan at gawin ang iba’t-ibang pagsasanay sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang magtatamo ng kasanayang ito:

1. Nakapaglilimbag ng relief prints gamit ang mga bagay na matatagpuan sa sariling lugar, at

2. Natutukoy ang iba’t-ibang maliliit at malalaking hugis.

3. Nakakalahok sa pampaaralang eksibisyon ng likhang sining.

Grade 4 Sining Ikatlong Markahan Modyul: Mga Katutubong Disenyo: Paglilimbag sa Pamayanang Kultural

ARTS4-Q3-MODYUL8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment