Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pamanang Kultural ng Aking Lahi, Gabay sa Aking Kinabukasan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Samu’t saring kuwentong bayan, alamat, at epiko ang nagpasalin-salin mula sa ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan. Marahil ay narinig mo na ang mga kuwentong bayang “Ang Kalabasa at ang Duhat”, “Ang Batik ng Buwan”, “Ang Matsing at ang Pagong” at marami pang iba. Mayaman din tayo sa alamat. Nariyan ang “Alamat ng Kasoy”, “Alamat ng Pilipinas”, at “Alamat ni Maria Makiling”. Mayroon ding sikat na epiko ang mga Pilipino gaya ng “Biag ni Lam-ang” (Epikong Ilokano), “Labaw Donggon” (Epiko ng Bisayas) at “Agyu” (Epiko ng Mindanao). Mayaman din tayo sa mga sayaw, awit, laro, at iba pa.

Marami ring pagpapahalaga ang patuloy na itinuturo sa atin ng mga nakatatanda. Ang mga ito ay makatutulong sa atin upang maging matagumpay ang pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang mga pagpapahalaga gaya ng pagmamahal sa bayan, paggalang sa nakatatanda, at kawanggawa ay iilan lamang sa mga dapat nating isabuhay.

Sa modyul na ito, mahalagang matuto kang magpakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal tulad ng kuwentong bayan, alamat, mga epiko, at iba pa at di-materyal gaya ng mga magagandang kaugalian, pagpapahalaga sa nakatatanda, at iba pa.

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pamanang Kultural ng Aking Lahi, Gabay sa Aking Kinabukasan

ESP4-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment