Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kultura ng Iba’t Ibang Pangkat, Tatak ng Aking Pagiging Pilipino

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang Pilipinas ay kilala sa mayamang kultura dahil sa natatanging mga kaugalian, pagpapahalaga, tradisyon, at paniniwala. Naging makulay ito dahil sa mahigit na 175 pangkatetniko sa Pilipinas. Bawat pangkat-etniko ay may sariling pagkakakilanlan at kultura na ipinakikita ng kanilang katutubong sayaw, kasuotan, laro, pananalita, at kuwento. Ang pagsakop sa ating bansa ng mga dayuhan gaya ng Kastila, Amerikano, at Hapones, ay naging daan sa pagkakaiba-iba ng bawat pangkat. Gayunpaman, may ilan sa pangkat-etniko na napanatili ang katutubong tradisyon at paniniwala.

Bilang isang Pilipino, nararapat lamang na pahalagahan ang kulturang ating kinamulatan at kultura ng iba pang pangkatetnikong Pilipino. Kung may pagpapahalaga tayo sa kultura ng bawat isa, magkakaroon ng pagkakaintindihan at paggalang ang mga Pilipino.

Sa modyul na ito, mahalagang matutunan mong ipagmalaki at pahalagahan ang nasuring kultura mula sa iba’t ibang pangkatetniko tulad ng kuwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa.

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Kultura ng Iba’t Ibang Pangkat, Tatak ng Aking Pagiging Pilipino

ESP4-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment