Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Batas at Panuntunang Pangkapaligiran, Susundin Ko!

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pagdaan ng panahon, parami nang parami ang mga gusaling itinatayo at iba’t ibang transportasyon ang pinatatakbo sa kalsada. Kasabay ng pag-unlad sa pamamaraan ng ating pamumuhay ay ang pagbabago rin ng ating kapaligiran. Patuloy ang nararanasan nating pagbabago sa klima (climate change) na nagdudulot ng masamang epekto sa atin.

Ang climate change ay ang pagbabago ng klima sa karaniwang kondisyon nito sa isang rehiyon sa pagdaan ng mga panahon. Maaaring pagbabago ito sa temperatura, hangin at pagulan. Dahil sa polusyon, tumataas ang greenhouse gases water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, chlorofluorocarbons) na nagpapainit ng mundo. Ito ay masama dahil nagdudulot ito ng matinding init sa kapaligiran at mas madalas at mas malakas na bagyo. Ang bagyo ay nagiging sanhi ng matinding pagbaha, pagguho ng lupa, at paglubog ng mga mabababang lugar.

Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na matinding naaapektuhan sa pagbabago ng klima. Ito ay nakakaapekto sa libu – libong mamamayan. Tulad ng pagkasira ng mga kabahayan, imprastraktura, at kabuhayang pang-agrikultura. Dumarami rin ang kaso ng dengue, leptospirosis, cholera, at tigdas pagkatapos ng kalamidad.

Isa sa mga dahilan ng pagbabago ng klima o panahon ay ang mga gawaing nakasisira sa kapaligiran tulad ng pagkalat ng basura kung saan-saan. May magagawa ba ang isang batang tulad mo upang maproteksyunan ang kapaligiran sa patuloy nitong pagkasira? Ang sagot ay oo. Ang pagsunod sa mga batas at panuntunang pangkapaligiran kahit walang nakakakita ay isang malaking ambag sa pangangalaga ng kapaligiran. Kaya naman, mahalagang malaman mo ang mga batas at panuntunang ito.

Magsisilbing gabay ang modyul na ito sa pagtukoy ng mga batas at panuntunang pinaiiral ng ating pamahalaan para mapangalagaan ang ating kapaligiran.

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Batas at Panuntunang Pangkapaligiran, Susundin Ko!

ESP4-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment