Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Tamang Pangangasiwa ng Kapaligiran, Isang Pananagutan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Basura ang isa sa hindi matapos tapos na suliranin ng ating bansa na sanhi ng polusyon sa hangin, sa lupa at sa tubig. Maraming problema na ang naibigay at patuloy na ibinibigay sa atin ng nagkalat na basura lalo na sa kalusugan ng tao. Matagal ng usapin kung paano nga ba mapapangasiwaan nang maayos ang basura sa kapaligiran ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nasosolusyunan. Ang kapabayaan at iresponsableng pagtatapon ng basura ng mga tao ang dahilan ng paglala ng polusyon sa ating bansa. Paano nga ba ito masosolusyunan kung sa simpleng pagtapon ng basura sa wastong lalagyan ay hindi pa masunod ng karamihan?

Sa pamamagitan ng modyul na ito, inaasahang ang isang mag-aaral na tulad mo ay makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran sa pamamagitan ng:

  • segregasyon o pagtapon ng mga basurang nabubulok at dinabubulok sa tamang lalagyan;
  • pag-iwas sa pagsunog ng anomang bagay; at
  • paggamit na muli ng patapong bagay o pagresiklo.

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Tamang Pangangasiwa ng Kapaligiran, Isang Pananagutan

ESP4-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment