Grade 4 Sining Modyul: Mga Katutubong Disenyo: Paglilimbag sa Pamayanang Kultural

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang maganda at makabuluhang araw sa iyo kaibigan!

Bukod tangi ang pagiging malikhain ng mga Pilipino. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga pamanang sining ng ating mga ninuno ay naging gabay ng makabagong obra. Higit na pinagyayaman nito ang mga disenyo at paraan ng paglikha.

Ang modyul na ito ay naglalaman at tatalakay sa paglilimbag ng relief prints gamit ang malalaki at maliliit na hugis nang paulitulit at pasalit-salit.

Matapos mong pag-aralan at gawin ang iba’t-ibang pagsasanay sa modyul na ito, ikaw ay inaasahan na magtatamo ng mga sumusunod na kasanayan:

1. Nakapaglilimbag ng relief nang may sapat na kasanayan na makabuo ng disenyo gamit ang paraan ng paulit-ulit at pasalit-salita.

Grade 4 Sining Ikatlong Markahan Modyul: Mga Katutubong Disenyo: Paglilimbag sa Pamayanang Kultural

ARTS4-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment