Grade 4 Physical Education Modyul: Liki: Katutubong Sayaw Mula sa Negros Occidental

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw sa iyo!

Kumusta? Naranasan mo na bang sumayaw ng “Folkdance” (Katutubong Sayaw)?” Naranasan man ninyo ito o’ hindi ay aking ibabahagi sa inyo ang isang katutubong sayaw, ang “Liki,” na nagmula pa sa Negros Occidental.

Sabik ka na bang matutunan ang mga hakbang sayaw at galaw ng kamay at katawan nito? Tara! Patuloy nating alamin ang mga kasanayang nito.

Sa modyul na ito ay matututunan mo ang Liki bilang katutubong sayaw ng Negros Occidental. Inaasahang makakamit mo ang mga sumusunod:

  • naisasagawa ang iba’t ibang hakbang-sayaw ng Liki.
  • naipapakita ang pagpapahalaga ng sa pamamagitan ng pakikilahok sa gawaing pagsasayaw.

Grade 4 Physical Education Ikatlong Markahan Modyul: Liki: Katutubong Sayaw Mula sa Negros Occidental

PE4-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment