Grade 4 Physical Education Modyul: Likhang Sayaw at Pangunahing Kaalaman sa Sayaw na Liki

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw sa iyo!

Mahilig ka bang manood ng kompetisyon sa sayaw? Ano ang napapansin mo sa kanilang mga kilos at galaw?

Sa araling ito, masusubukan ang iyong galing sa pag likha ng sayaw gamit ang iba’t ibang hakbang ayon sa tugtog. Handa ka na ba?

Sa modyul na ito ay matutunan mo ang Likhang Sayaw. Inaasahan na makakamit mo ang mga sumusunod:

  • Natutukoy at naisasagawa ang mga batayang posisyon ng kamay at paa sa pagsasayaw.
  • Naisasagawa ang mga hakbang pansayaw sa rhythm na 3/4 na gumagamit ng mga batayang kilos ng mga bisig sa pagsasayaw.
  • Naipapakita ang kasiyahan sa pakikilahok at wastong pag-iingat sa pagsasayaw.

Grade 4 Physical Education Ikatlong Markahan Modyul: Likhang Sayaw at Pangunahing Kaalaman sa Sayaw na Liki

PE4-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment