Grade 4 Filipino Modyul: Pagsasalaysay Muli Nang Wastong Pagkasunodsunod

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang araw.

Kumusta ka na? Mahilig ka bang magbasa ng dyaryo, manood ng balita sa telebisyon o makinig sa radyo? Anong mga impormasyon ang nakukuha mo rito? Nakatutulong ba sa atin ang mga ito? Titiyakin ng aralin na ito na makasusulat at makapagsasalaysay kang muli ng balita ayon sa napakinggan mong teksto.

Sa modyul na ito, inaasahan na:

  • Naisasalaysay mong muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita.
  • Nakasusulat ng balita na may huwaran/padron/balangkas nang may wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.

Grade 4 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Pagsasalaysay Muli Nang Wastong Pagkasunodsunod

FIL4-Q3-MODYUL8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment