Grade 4 Edukasyong Pangkalusugan Modyul: Tamang Gamot, Iwas Sakit

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa ating kasalukuyang panahon, mapalad tayo at marami na ang mga gamot na natuklasan para sa iba’t ibat karamdaman. Ngunit, kalakip nito ang responsibilidad ng wastong paggamit ng mga ito upang makatulong sa ating kalusugan.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng dalawang aralin, at ito ang sumusunod:

  • Aralin 1 – Mga Gamit ng mga Gamot
  • Aralin 2 – Gamot na May Reseta at Walang Reseta

Matapos mong pag-aralan at gawin ang iba’t ibang pagsasanay sa modyul na ito ay inaaasahan na matatamo mo ang sumusunod na kasanayan:

1. natutukoy ang iba’t ibang gamit ng gamot sa medisina; at

2. nakikilala ang pagkakaiba ng inireseta at hindi iniresetang gamot at ang wastong paggamit nito.

Grade 4 Edukasyong Pangkalusugan Ikatlong Markahan Modyul: Tamang Gamot, Iwas Sakit

HEALTH4-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment