Grade 4 Filipino Modyul: Paggamit ng Pangatnig sa Pagpapahayag ng Saloobin at Karanasan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ang iyong pananatili sa bahay habang sumasagot ng mga modyul? Kaya mo bang isa-isahin ang iyong naging aktuwal na mga karanasan tungkol dito?

Ano naman ang nararamdaman mo kung ang nabasa, napanood at napakinggan mong teksto ay may pagkakatulad sa iyong karanasan? Hindi ba’t mapapangiti ka’t sabay sambit ng, “hmm… pareho kami…”

Masayang matuto lalo na kung ang aralin ay maiiugnay mo sa sarili mong karanasan. Kung kaya sa modyul na ito ay gagamitin mo ang mga pangatnig sa pagpapahayag ng iyong saloobin at karanasan.

Sa tulong ng modyul na ito, inaaasahan na:

1. Naiuugnay mo ang sariling karanasan, sa napakinggang teksto.

2. Naipakikita mo ang pag-unawa sa pinanood sa pamamagitan ng pagbibigay ng ibang pagwawakas ayon sa sariling saloobin o paniniwala.

3. Nagagamit mo nang wasto at angkop ang mga pangatnig na o, ni, maging, man, kung, kapag, pag, ngunit, subalit dahil sa, sapagkat, sa wakas, kung gayon, sa makatuwid, daw, raw, kung sino, kung ano, siya rin, sila rin at iba pa.

Halika, simulan mo na!

Grade 4 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Paggamit ng Pangatnig sa Pagpapahayag ng Saloobin at Karanasan

FIL4-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment