Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 4 Filipino Modyul: Pag-unawa sa Radio Broadcasting at Teleradyo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang magandang araw sa iyo.

Kumusta ka na?

Pangarap mo bang maging isang scriptwriter o makasama sa Radio Broadcasting Team ng inyong paaralan?

Tara pag-aralan natin ang modyul na ito sapagkat ito’y ginawa para matulungan kang maragdagan ang iyong kaalaman at ang iyong pag-unawa sa kung paano sumulat ng isang iskrip panradyo at telebisyon.

Simulan na natin ang ating talakayan.

Sa tulong ng modyul na ito, inaaasahan na:

1. Nasasagot mo ang tanong sa binasang iskrip ng radio broadcasting at teleradyo.

2. Nakasusulat ka ng iskrip para sa radio broadcasting.

3. Naibabahagi mo ang obserbasyon sa iskrip ng radio broadcasting at teleradyo.

4.Nagagamit mo ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagsasagawa ng radio broadcast.

5.Naibibigay mo ang buod o lagom ng tesktong script ng teleradyo.

Grade 4 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Pag-unawa sa Radio Broadcasting at Teleradyo

FIL4-Q4-MOD7

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.