Grade 4 Filipino Modyul: Debate: Mga Paglalapat

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta?

Maraming pangyayari sa ating kapaligiran ang kailangang pag-usapan o mga isyung dapat bigyan ng pansin. Nandiyan ang epekto ng quarrying, pagputol ng mga puno sa kagubatan, at pagtatapon ng basura kahit saan na sanhi ng pagbaha sa kapatagan at kabahayan.

Nakikita at naririnig natin sa radyo at telebisyon ang pagbibigay ng kaniya-kaniyang opinyon na nauuwi sa pagdedebate.

Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa isang debate? Paano makabubuo ng isang debate? Mapaghahambing mo ba ang iba’t ibang debateng iyong napanood?

Sa modyul na ito, lalo mong mapalalawak ang iyong kaalaman sa pagtugon sa mga sumusunod na layunin:

  • Naibabahagi mo ang obserbasyon sa mga taong kabahagi ng debate.
  • Nagagamit mo ang mga uri ng pangungusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang isyu.
  • Naibibigay mo ang buod o lagom ng debateng binasa.
  • Nakapaghahambing ka ng iba’t ibang debateng napanood.

Halika, umpisahan mo na.

Grade 4 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Debate: Mga Paglalapat

FIL4-Q4-MOD8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment