Grade 4 Edukasyong Pangkalusugan Modyul: Mga Uri ng Kalamidad

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang mga natural na kalamidad at sakuna tulad ng lindol, bagyo at pagputok ng bulkan ay maaaring magdulot ng maraming pinsala sa mga ari-arian at maging sa buhay ng tao. Upang maiwasan natin ang hindi mabuting epekto at bunga nito, tayo ay dapat maging handa sa lahat ng oras.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng aralin tungkol sa iba’t ibang uri ng kalamidad, sakuna, at kagipitan o mga hindi inaasahang pangyayari (emergency).

Matapos mong pag-aralan at gawin ang iba’t ibang pagsasanay sa modyul na ito ay inaaasahan na natutukoy mo ang iba’t ibang uri ng kalamidad, sakuna, at kagipitan o mga hindi inaasahang pangyayari (emergency).

Grade 4 Edukasyong Pangkalusugan Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Uri ng Kalamidad

HEALTH4-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment