Grade 4 Edukasyong Pangkalusugan Modyul: Piliin ang Tama, Umiwas sa Masama, Buhay ay Isalba

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang masayang bungad na pagbati sa iyo kaibigan!

Nandito nanaman tayo upang tuklasin ang maaaring idulot na kapahamakan bunga ng mapanganib na gawi at kilos tulad ng paggamit ng paputok, armas, at pag-inom ng alak. Aalamin din natin kung ano ang kahalagahan ng pagpili at paggamit ng alternatibong pamamaraan sa pagdiriwang ng iba’t ibang okasyon.

Ang modyul na ito ay binubuo ng dalawang aralin:

  • Aralin 1 – Mga dulot na kapahamakan bunga ng mapanganib na gawi at kilos.
  • Aralin 2 – Alternatibong pamamaraan sa pagdiriwang ng iba’t ibang okasyon.

Sa modyul na ito, sisikapin nating matamo ang mga sumusunod:

1. Nailalahad ang maaaring idulot na kapahamakan bunga ng mapanganib na gawi at kilos tulad ng paggamit ng paputok, armas, at pag-inom ng alak.

2. Natatangkilik ang paggamit ng alternatibong pamamaraan sa pagdiriwang ng iba’t ibang okasyon.

Grade 4 Edukasyong Pangkalusugan Ikaapat na Markahan Modyul: Piliin ang Tama, Umiwas sa Masama, Buhay ay Isalba

HEALTH4-Q4-MOD2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment