Grade 3 Homeroom Guidance Module: Me, From My Family

Hinihiling ang inyong gabay upang matagumpay na maisakatuparan ng mag-aaral ang mga tagubilin sa pagsasagawa ng mga gawain sa bondpaper o malinis na papel.

  • Gawain 1: Kopyahin ang tsart sa papel at gawin ang ibinigay na panuto.
  • Gawain 2: Kopyahin ang tsart at ilista ang mga katangian na nasa mag-aaral mula sa kaniyang pamilya. PIpili siya ng isang kaibigan para rito.
  • Gawain 3: Mauunawaan kung paanong ang mga katangian ng mag-aaral ay nagmula sa kaniyang pamilya. Ito ang mga bagay na nagpabukod-tangi sa mag-aaral mula sa iba. Dito rin pinahahalagahan ang paggalang sa pagiging bukod-tangi ng mga tao.
  • Gawain 4: Gumuhit ng simbolo na nagpapakita ng pagiging bukod-tangi ng mag-aaral at ibang tao.
  • Gawain 5: Buoin ang parirala para masagot ang gawain.
  • Gawain 6: Sumulat ng liham pasasalamat para sa pamilya.

Tiyaking ito ay magagawa nang tapat at maipapasa sa petsa at oras na itinakda ng kaniyang gurong tagapayo.

Grade 3 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 3: Me, From My Family

HG-G3-Q1-Module-3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment