Grade 3 Homeroom Guidance Module: Understanding You and Me

Hinihiling ang inyong gabay upang matagumpay na maisakatuparan ng mag-aaral ang mga tagubilin sa pagsasagawa ng mga gawain sa bondpaper o malinis na papel. Basahing maigi sa mag-aaral ang bawat bahagi ng modyul.

  • Gawain 1: Kopyahin ang tsart sa papel. Sa ikalawa at mga susunod na kolum, isulat ang pangalan ng mga miyembro ng pamilya. Sa ilalim ng bawat pangalan, isulat ang kanilang gampanin sa pamilya. Magdagdag o magbawas ng kolum batay sa bilang ng miyembro ng pamilya.
  • Gawain 2: Gamit ang short bondpaper, iguhit kung paano sinasabi o ipinapakita kung may nais sabihing isyu sa miyembro ng pamilya. Sundin ang ibinigay na pormat.
  • Gawain 3: Maunawaan na ang bawat pamilya ay natatangi. Ang pagpapahayag ng mabisang pamamaraan sa paglutas ng mga alalahanin at ang pagsasagawa nito ay malaking gampanin ng bawat miyemro ng pamilya. Kaugnay nito ay naipapakita ang mga wastong pamamaraan ng mabuting pakikipagtalastasan sa tahanan at paaralan.
  • Gawain 4: Sagutin ang ibat ibang sitwasyon na nakapaloob sa ‘Kung Ikaw Sila, Ano ang Gagawin Mo?’
  • Gawain 5: Gumuhit ng hugis puso sa mga pangungusap na nagpapahayag ng mabisang paglutas ng mga suliranin o mga hindi inaasahang pangyayari.
  • Gawain 6: Gumuhit at kulayan ang simbolo na nagpapakita ng nararamdaman ng mag-aaral tungkol sa mga paraan ng paglutas ng mga alalahanin (concerns) sa tahanan.

Tiyaking magagawa ito nang tapat at maipapasa sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong-tagapayo.

Grade 3 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 4: Understanding You and Me

HG-G3-Q1-Module-4

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment