Grade 2 MTB-MLE Modyul: Pagbubuod ng Kuwento

Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang maipakikita ang kawilihan sa pakikinig at pagbasa ng kuwento sa pamamagitan ng pagbibigay ng buod.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagbubuod ng Kuwento

MTB2_Q1_Mod22_Pagbibigay-ng-Komento-o-Reaksiyon_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment